luni, 6 mai 2013

Concurs National pe teme antidrog ”Spune NU” 2013


Inspectoratul scolar  judeţean Vaslui
Palatul copiilor Vaslui
Tel. / fax 0235313512
                                 

Director,
Palatul Copiilor  Vaslui
Prof. Mirela Nistoroschi                                                                  Coordonator proiect,
                                                                                                        Prof. Tonita Aurelia
REGULAMENTUL
CONCURSULUI   NAȚIONAL
pe teme antidrog
Spune  NU!
Activitate  cuprinsă în Calendarul Activităţilor Educative   Naționale  ale  MEN  pe anul 2013 la poziția A10/24 


Capitolul  I. Obiectivele   concursului

1.      Concursul național pe teme antidrog „Spune NU” este un concurs prin corespondență realizat în vederea stimulării elevilor în a participa la activităţile de prevenire a consumului de droguri dar  şi oferirea de oportunităţi de petrecere a timpului liber elevilor.
2.      Concursul permite afirmarea şi de punerea în valoare a personalităţilor creatoare a elevilor;   dezvoltarea si  stimularea imaginaţiei elevilor prin creearea unor lucrari originale si expresive,  
3.      Sensibilizarea/ implicarea comunităţii locale la nevoile tinerei generaţii;

Capitolul  II. Organizarea   concursului

1.      Concursul se adresează elevilor ce doresc să se implice în lupta de prevenire și combatere a consumului de droguri, de la palate si cluburi  dar  şi  de la şcoli și licee din țară.
2.        Comisia  de  jurizare a subiectelor este  constituită  din :
-          Preşedinte – coordonator Centru de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog  Vaslui
-          Membri – profesori  de arte plastice, profesori de informatica etc.
3.      Comisia  de jurizare a subiectelor are următoarele  atribuţii:
-          jurizează  lucrările   elevilor  participanţi  la  concurs
-          stabileşte  clasamentele şi le aduce la cunoştinţa concurenţilor
-          prezintă  concurenţilor  şi  cadrelor didactice principalele  concluzii şi  face  recomandări  pentru  perfecţionarea  activităţii  viitoare
4.      Criterii de evaluare:  originalitatea lucrării;  sugestivitatea lucrării;  calitatea execuţiei;  estetica lucrării;
Observație: Lucrările nu trebuie să conţină elemente agresive (cap de mort, cruci, schelete, seringi etc.) si este indicat ca ele să promoveze alternative la consumul de droguri.
5.      Deciziile juriului sunt definitive si incontestabile.

Capitolul  III. Participanţi,  condiţii  de participare, desfăşurarea  concursului

1.   Concursul Național pe teme antidrog ”Spune NU” se va desfăşura în perioada 15 - 26  iunie  2013.
2.      Concurs se va desfăşura pe următoarele secţiuni:
A.        lucrări de artă plastică  (pe teme  antidrog) 
B.        grafica (pe teme  antidrog)   ,
C.        desene pe  calculator (pe teme  antidrog) 
D.        prezentări powerpoint (pe teme antidrog) prezentările să aibă maxim 15 diapozitive si se va puncta în mod deosebit originalitatea și mesajul transmis.
E.        spoturi  (pe teme  antidrog)
F.         filme (pe teme antidrog)
G.       fotografii (pe teme antidrog) lucrările vor fi in format A4.
H.        afiș (pe teme antidrog) lucrările vor fi in format A4 / A3 etc.
I.           pliant (pe teme antidrog)
J.          site (pe teme antidrog)  
3.      Concursul se adresează  tuturor  elevilor  fiind organizat  pe următoarele  categorii :  clasa I- II, clasa III – IV, clasa V-VI, clasa VII – VIII, clasa IX – XII.
4.      Numărul lucrărilor cu care un cadru didactic poate participa este maxim  3/secțiune/categorie de vârstă .
5.      Lucrările vor fi etichetate şi vor conţine următoarele date:
- Numele şi prenumele elevilor
- Clasa, vârsta
- Instituţia
- Secțiunea
-          Profesor coordonator
6.      Lucrările ce reprezintă filme, prezentări power point, spoturi, fotografii, desene pe calculator, plinte, orice material care va fi trimis in format electronic vor fi salvate astfel: nume-elev-clasa-scoala-nume-profesor.(Popescu Ion-clasa 5-scoala nr 5 vaslui – prof. Ionescu George)
7.      Lucrările ce vor participa la acest concurs vor fi trimise  prin poştă până  pe 10 iunie 2013, (data poștei) la adresa Palatul Copiilor Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 62, cod 730171, Vaslui.
In plic va rog trimiteți , odată cu lucrările, fisa de participare din anexa 1, un plic A4 autoadresat  și timbrat (timbru de 3 lei) pentru expedierea diplomelor, taxa de participare de 2 lei/lucrare și, dacă doriți, acordul de parteneriat completat și stampilat , în două exemplare.
8.      Prezentările powerpoint, spoturile și filmele pot fi trimise si prin mail pe adresa concursspunenu@yahoo.com;  numai ca se va preciza in numele fișierului numele elevului, clasa, instituția, numele profesorului coordonator. (Popescu Ion-clasa 5-scoala nr 5 vaslui – prof. Ionescu George)
9.      Dacă  lucrarea  este  mai  mare  de  25 Mb  puteți să o trimiteți prin wetransfer.ro.  Precizați  exact  in mail  numele  elevilor,  clasa ,  instituția școlară, numele  profesorului.
10.  Lucrările trimise prin email trebuie însoțite de o fișa de participare ca în anexa 1. Și de asemenea va trebui să trimiteți prin poștă un plic timbrat și autoadresat pentru expedierea diplomelor.

 

Capitolul  IV.  Dispoziţii  finale

1.      Se vor acorda  premii I,  premii II,  premii III,  menţiuni si  premii speciale pentru fiecare  categorie și secțiune. Fac excepție situațiile în care doi sau mai mulți participanți obțin același punctaj în concurs,  caz în care se poate acorda același premiu/mențiune pentru punctaje egale, fără a depăși 25% din numărul total de participanți. Decizia de acordare a mai multor premii I, II, III sau mențiuni revine juriului concursului.
2.      Rezultatele  finale se vor publica pe site-ul   Palatului   Copiilor  Vaslui: http://www.palatulcopiilorvaslui.ro/
3.    Toţi elevii vor primi diplome de participare.
4.    Diplomele și adeverințele  se vor trimite prin poștă la adresa indicată în fișa de participare.
5.    Lucrările nu se vor returna, ele devin proprietatea Palatului Copiilor Vaslui, care este organizatorul concursului, acesta având dreptul de a le publica cu menţiunea numelui autorului, de asemenea rezultatele concursului şi imagini din timpul desfăşurării concursului vor fi publicate pe site-ul Palatului Copiilor Vaslui.
6.    Informatii  suplimentare  la  0235313512  

 

 

Fisa de participare

la
Concursul National pe teme  antidrog
„Spune  NU!”
 organizat de Palatul Copiilor Vaslui,
activitate cuprinsă în Calendarul activităţilor educative ale MEN - 2013

Institutia  scolara……………………………………….
 Localitatea:  ……………..     Codul: ……………
Strada: …………………………Nr.. ……………………
Judeţul:  …………………..   telefon de  contact…………………..
Numele şi prenumele îndrumătorului:         ………………..
  e-mail contact ………………….
Adresa de expediere a diplomelor
Elevi participanţi:

Nr.
crt.
Numele şi prenumele
elevului
Clasa
Sectiunea
1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.      9.      10.                        


                                                                                               Semnătura cadrului didactic,
                                                                                         prof. Anexa 2

PALATUL COPIILOR VASLUI                              
 STR. STEFAN CEL MARE, NR. 62             
Tel/ Fax 0235313512                                      email: pcvaslui@gmail.com                        
NR. .…...din................…………….                                    
 

...............................................................
..............................................................
.............................................................
NR. .…...din................…………….                                     
 
 

ACORD  DE  PARTENERIAT

            Încheiat astăzi,   …………… …………….2013
           
1.                          Părţile contractante:
A)                            PALATUL   COPIILOR   VASLUI , strada Stefan cel Mare, nr. 62, cod 730171, judeţul  Vaslui, reprezentat prin prof. MIRELA  NISTOROSCHI, în calitate de  Director, şi prof. TONITA   AURELIA  , cerc matematica aplicata in tehnica de calcul , în calitate de coordonator proiect
şi
B)                             ……………………………………………….., strada ……………………………, nr. …..,  judeţul…………………, reprezentat prin prof. ………………………………………..…………… în calitate de  Director  şi prof. ……………………………..in calitate de partener.
            2. Obiectul contractului:
            Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării activităţii educative în instituţia aplicant prin Concursul Naţional pe teme  antidrog    „Spune  NU” , ediţia a VIII-a,  2014.
      
3. Grup ţintă:  elevii care activează în  institutii  scolare din  toate judeţele ţării, cu vârste cuprinse între 7 şi 18 ani.
4. Obligaţiile părţilor:
            A) Aplicantul se obligă să:
            - informeze palatele şi cluburile copiilor , scolile  despre organizarea concursului;
            - asigure materialele necesare concursului;
- respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- asigure transparenţa şi obiectivitatea concursului;
- emită şi să distribuie diplomele pentru elevii premianţi;
- distribuie diplomele de participare cadrelor didactice îndrumătoare;
- returneze semnate şi ştampilate Acordurile de parteneriat.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în club / palat / scoala;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte Regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
5.  Durata acordului:
            Acordul s-a încheiat în 2 (două) exemplare, intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada  anului şcolar 2013 – 2014.
PARTENER A                                                       PARTENER B
PALATUL  COPIILOR  VASLUI                                                           
            Director,                                           Director, 
          Mirela  Nistoroschi                                       …………………………..
LS                                                                 LS

Niciun comentariu:

Trimiteţi un comentariu